Rusza proces akredytacyjny na sezon 2019

Biuro prasowe Włókniarza Częstochowa SA informuje, iż rusza właśnie proces akredytacyjny na sezon 2019. Wypełnione wnioski o całoroczne przepustki dla przedstawicieli mediów należy wysłać na adres e-mail: media@wlokniarz.com do 26 marca 2019 roku do godziny 22:00. Szczegółowe informacje dotyczące procesu akredytacyjnego dostępne są poniżej.

Zasady udzielania akredytacji prasowych oraz foto na meczach SE:
1) akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN) lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza,
2) wniosek o akredytację lub wypełniony elektroniczny formularz musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),
3) elektroniczny formularz będący wnioskiem akredytacyjnym musi zawierać wymagane pola: nazwa firmy wnioskodawcy, pełna nazwa redakcji, adres redakcji, telefon redakcji, e-mail redakcji, KRS, REGON, NIP, nr w rej. sądowym dzienników i czasopism, imię i nazwisko dziennikarza/fotografa, nr polisy w przypadku fotografa, pole wyboru: reporter lub fotoreporter, telefon i e- mail osoby kontaktowej w redakcji, data urodzenia dziennikarza/fotoreportera, nr dow. osobistego dziennikarza/fotoreportera, adres e-mail dziennikarza/fotoreportera, pole wyboru typ medium: dziennik, tygodnik, miesięcznik, radio, TV, Internet,
4) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów SE:
a) pełnych nazwa drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,
b) aktualnego logotypu SE,
c) aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym,
d) zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych, czapkach, itp.),
5) redakcje nie stosujące się do pkt. 3 nie otrzymają akredytacji bezpłatnej,
6) akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania o którym mowa w pkt 3,
7) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,
8) akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do
wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych,
9) akredytacja foto udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna – warunki odpłatności i zakres licencji w ramach udzielonej akredytacji ustala Klub w osobnym porozumieniu z wnioskodawcą,
10) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,
11) akredytacja może być niewydana lub cofnięta przez wydający Klub w każdym czasie bez podania przyczyny,
12) na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji,
13) akredytacja prasowa oraz foto może być odpłatna – warunki finansowe akredytacji określa Klub.
Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganych oznaczeń).

Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganych oznaczeń).

Wewnętrzne zasady udzielania akredytacji na sezon 2019:
1. Akredytacje prasowe na mecze ligowe i inne imprezy organizowane przez Włókniarz Częstochowa SA rozgrywane na obiekcie SGP Arena Częstochowa przy ulicy Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie są przyznawane przez Biuro Prasowe Włókniarza Częstochowa SA na podstawie wniosków akredytacyjnych;
2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom itp.;
3. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego Redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane;
4. Wnioski o całoroczną akredytację na sezon 2019 należy składać do dnia 26.03.2019 roku do godziny 22:00, wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, który ubiega się o całoroczną akredytację (zdjęcie wyraźnie przedstawiające twarz dziennikarza bez jakiegokolwiek nakrycia głowy, minimalna rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić 640×480 px). Kompletny wniosek wraz z załączonym zdjęciem należy wysłać na adres mailowy: media@wlokniarz.com;
5. Fotoreporterzy ubiegający się o akredytacje stałą lub jednorazową oprócz wniosku akredytacyjnego muszą wysłać skan aktualnej polisy NNW;
6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 22:00 na trzy dni przed datą zawodów (w przypadku rozgrywania meczu w niedzielę ostatnim dniem jest czwartek, natomiast w przypadku piątkowych spotkań ostatnim dniem jest wtorek);
7. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski kompletne oraz poprawnie wypełnione i wysłane w wyznaczonym terminie. Wnioski, które zostaną wysłane po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
8. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji będzie wysłana na adres e-mail dziennikarza podany we wniosku akredytacyjnym. W przypadku akredytacji stałych decyzja będzie wysłana do 1 kwietnia 2019 roku, natomiast w przypadku akredytacji jednorazowych, informacja taka wysyłana będzie najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zawodów;
9. Kamizelki dla fotoreporterów oraz dla telewizji będą wydawane w biurze prasowym zawodów w tych samych godzinach, co akredytacje jednorazowe oraz programy zawodów. Fotoreporterzy każdorazowo będą odpowiedzialni tylko za swoją kamizelkę FOTO/TV z odpowiednim numerem. Obowiązkiem fotoreporterów będzie złożenie dwóch podpisów – potwierdzających odbiór kamizelki oraz jej zwrot. W przypadku dopuszczenia się uchybień w tej kwestii, fotoreporter na kolejne zawody nie otrzyma kamizelki;
10. O sposobach przedsezonowego odebrania akredytacji stałych klub poinformuje w oddzielnym komunikacie. Bezpośrednio przed każdym meczem ligowym akredytacje stałe i jednorazowe będzie można odbierać w biurze prasowym (w godzinach jego funkcjonowania);
11. Regulamin dołączony do wniosków akredytacyjnych będzie w pełni respektowany przez klub Włókniarz Częstochowa SA;
12. Wszyscy zainteresowani wysyłając wypełniony wniosek akredytacyjny akceptują wszelkie regulaminy i zasady dotyczące akredytacji w klubie Włókniarz Częstochowa SA i zobowiązują się do ich przestrzegania;
13. Nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu regulaminów będzie skutkować odebraniem (zawieszeniem) akredytacji;
14. Osoba, której przyznana będzie akredytacja foto zobowiązana będzie do udziału w briefingu, który odbędzie się na jedną godzinę przed startem do pierwszego wyścigu danego meczu. Podczas takich spotkań ustalane będą m.in. zasady poruszania się fotoreporterów podczas meczu.
15. Włókniarz Częstochowa SA zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych zasad przyznawania akredytacji na zawody żużlowe w sezonie 2019.

Wniosek akredytacyjny do ściągnięcia

Biuro Prasowe Włókniarz Częstochowa SA