Regulamin imprez masowych organizowanych przez Włókniarz Częstochowa S.A. oraz Stowarzyszenie CKM Włókniarz

1. Zakres

Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej (zwany dalej „Regulaminem”) wraz ze stosownymi przepisami obowiązującego prawa obowiązuje
wszystkie osoby, które wchodzą na teren stadionu. Teren imprezy (stadionu) obejmuje całość powierzchni dostępnej wyłącznie za
okazaniem biletu, karnetu, identyfikatora, akredytacji, zaproszenia na mecz, w tym wszelkie wejścia i wyjścia, jak również wszelkie inne oficjalne
strefy i infrastrukturę (zwany dalej „Stadion”)

2. Wstęp

2.1 Wstęp na Stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu lub karnetu na mecz zakupionego i wykorzystywanego zgodnie z warunkami
ogólnymi publicznej sprzedaży biletów, o ile Organizator nie zezwolił na wstęp na innych warunkach, tj. identyfikator, akredytacja,
zaproszenie, innego rodzaju przepustki. Bilety nabyte z nielegalnych / nieupoważnionych źródeł uznaje się za nieważne.

2.2 Każda osoba (niezależnie od wieku) może wejść na Stadion wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość w formie dokumentu urzędowego (takiego, jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja
szkolna lub studencka). Bilet na mecz, jak również dokument potwierdzający tożsamość muszą zostać okazane i przekazane do kontroli
przy wejściu i na terenie Stadionu na prośbę członka służb informacyjnych i porządkowych (stewarda) lub funkcjonariusza Policji.
Odmowa współpracy w tym zakresie spowoduje odmowę wstępu na Stadion lub usunięcie ze Stadionu.

2.3 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia, mają prawo wstępu na Stadion wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

2.4 Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Stadionu i/lub w granicach wyznaczonej strefy Stadionu jest dozwolone wyłącznie za
specjalnym upoważnieniem wydanym przez Organizatora.

2.5 Warunki ogólnej publicznej sprzedaży biletów na mecz określają ich ważność oraz zasady korzystania z nich.

2.6 Organizator odmawia wstępu na Stadion lub przebywania na nim osobie:

a) wobec której orzeczono zakaz wstępu na Stadion (tzw. zakaz wstępu na imprezę masową);

b) rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu;

c) nie posiadającej biletu wstępu na zawody / innego dokumentu uprawniającego do przebywania na zawodach

d) nie posiadającej dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;

e) znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

f) posiadającej broń lub inne przedmioty mogące, w ocenie Organizatora, stanowić zagrożenie, w tym m.in.: puszki, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;

g) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

h) używającej przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających twarz;

i) używającej przedmiotów stwarzających fizyczne zagrożenie dla osób trzecich;

j) wchodzącej na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy, tj. tor, płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;

k) rzucającej jakimikolwiek przedmiotami na tor, płytę boiska lub w innych uczestników Imprezy;

l) wzniecającej ogień, posiadającej/odpalającej petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne;

m) głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;

n) załatwiającej potrzeby fizjologiczne poza toaletami;

o) zaśmiecającej teren Stadionu, niszczącej jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie itp.

3. Środki kontroli osobistej

3.1 Członkowie służb informacyjnych i porządkowych (stewardzi) lub funkcjonariusze Policji są upoważnieni do kontroli
– w tym z wykorzystaniem środków technicznych
– czy dane osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, a w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków
bądź w posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych (stewardzi) lub funkcjonariusze policji są upoważnieni do przeglądania zawartości odzieży i bagażu danej osoby oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów.

3.2 Osoby wykorzystujące bilety w sposób niedozwolony, niestosujące się do wytycznych Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza Policji na Stadionie, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa bądź objęte lokalnym, krajowym lub zagranicznym zakazem wstępu na imprezę masową nie zostaną wpuszczone na Stadion i są zobowiązane niezwłocznie zwrócić bilet do Organizatora, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu pieniężnego z tego tytułu.

4. Zachowanie na terenie Stadionu

4.1 Od momentu wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązane są:

a) postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, niepotrzebnie nie blokować innych osób bądź im nie zagrażać i nie przeszkadzać ani nie uszkodzić czegokolwiek;

b) stosować się do wytycznych Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych (stewarda), służb ratowniczych lub funkcjonariusza Policji obecnego na Stadionie;

c) zajmować wyłącznie miejsca im przypisane w posiadanym bilecie na mecz i korzystać z wyznaczonych ścieżek poruszania się. Każdy
posiadacz biletu zobowiązuje się do zmiany miejsca wskazanego na bilecie, jeżeli zostanie o to poproszony przez przedstawicieli służb
informacyjnych i porządkowych (stewardów) lub funkcjonariuszy Policji;

Jeżeli ktokolwiek otrzyma informację / wiadomość o szkodach wyrządzonych w mieniu lub w wyniku wypadku, powinien niezwłocznie
podjąć kroki w celu powiadomienia o tym Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), członka służb informacyjnych
i porządkowych (stewarda) lub funkcjonariusza Policji na Stadionie.

4.2 Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź
zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. Wytyczne wydane przez członków służb informacyjnych i porządkowych (stewardów) lub funkcjonariuszy Policji
muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem ze Stadionu.

5. Rejestrowanie oraz transmisja dźwięku i obrazu

5.1 Osoby obecne na meczu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych oraz innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.

5.2 Osoby obecne na meczu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Stadionu lub meczu (w tym wyniku, statystyki, informacji lub innych danych dotyczących meczu) do użytku innego niż prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki ze Stadionu lub z meczu w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.

6. Niedozwolone przedmioty i zachowanie

6.1 Na Stadion nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:

a) wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do
zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pocisk. Obejmuje to w szczególności sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;

b) wszelkiego rodzaju butelki, kubki, dzbanki lub puszki, jak również inne przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;

c) wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;

d) materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym;

e) wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne za wyjątkiem dopuszczonych przez Organizatora;

f) butelki, kubki, dzbanki lub puszki wykonane z twardego materiału, w tym butelki plastikowe;

g) wszelkie maszty flagowe bądź banerowe. Dozwolone są jedynie elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość
nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;

h) gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne. Dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe;

i) profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne podobne urządzenia za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;

j) urządzenia służące do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu
za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;

k) duże i nieporęczne przedmioty takie jak, drabiny, stołki, (składane) krzesła, pudła, duże torby, plecaki, walizki i torby sportowe.
Przedmioty „duże i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty o wymiarach większych niż 25 cm x 25 cm x 25 cm, których nie można
swobodnie umieścić w miejscu bezpośrednio pod siedziskiem na Stadionie;

l) duże ilości papieru i/lub rolek papieru / serpentyny;

m) obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące niewspółmierny do okoliczności dźwięk / hałas takie, jak megafony, syreny, itp;

n) wskaźniki laserowe.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb
informacyjnych i porządkowych (steward) jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

6.2 Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone / wprowadzane:

a) zwierzęta, za wyjątkiem psów ­‐przewodników;

b) transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m. Dozwolone są mniejsze transparenty lub flagi, pod warunkiem, że są one wykonane z materiału uznawanego za niepalny i odpowiadają krajowym regulacjom i normom.

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb informacyjnych i porządkowych (steward) jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.

6.3 Surowo zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań:

a) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby lub terenu wokół toru, boiska bądź samego toru i boiska;

b) wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;

c) spożywania alkoholu – za wyjątkiem dostępnego w sprzedaży na terenie stadionu piwa z zawartością do 3,5% alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;

d) wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o charakterze politycznym, religijnym, rasistowskim, ksenofobicznym;

e) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;

f) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora);

g) wchodzenia na tor, boisko lub teren wokół toru, boiska

h) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu

i) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby;

j) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek;

k) załatwiania się poza toaletami lub zaśmiecania Stadionu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.;

l) stania na siedziskach / krzesełkach na trybunach;

m) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie.

Bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu na terenie Stadionu za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych

6.4 Bez zezwolenia Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), surowo zabrania się podejmowania na
terenie Stadionu między innymi następujących działań:

a) wchodzenia na teren (np. sale bankietowe/konferencyjne, strefa dla VIP – ów i mediów itp.), który jest zamknięty dla publiczności lub na który wstęp
jest niedozwolony;

b) blokowania obszarów otwartych dla ruchu, przejść i przejazdów, wejść do i wyjść ze strefy dla gości i wyjść / dróg ewakuacyjnych lub przeciągającego się przebywania w tych obszarach;

c) wszelkich innych zachowań niedozwolonych.

6.5 Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu Imprezy Masowej może skutkować nałożeniem następujących kar:

a) usunięciem ze Stadionu, oraz możliwością przekazania Policji;

b) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na kolejne imprezy organizowane przez Organizatora;

c) przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości tak, by możliwe było wdrożenie właściwych środków, np. zakazu wstępu na imprezę masową;

d) podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków prawnych;

e) wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Organizator zastrzega sobie wszelkie pozostałe prawa do wykorzystania innych środków prawnych wedle własnego uznania.

6.6 W przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozegrania meczu, w szczególności, gdy wynika to z przyczyn atmosferycznych lub innych przyczyn losowych niezależnych od organizatora.

7. Odpowiedzialność

7.1 Każda osoba obecna na meczu ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz że może ponosić odpowiedzialność za szkody
lub straty wynikające z jej działań na Stadionie.

8. Rozdzielność i zmiany postanowień Regulaminu

8.1 Jeżeli właściwy sąd uzna dowolne postanowienie/a Regulaminu Imprezy Masowej za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne,
pozostała treść Regulaminu Imprezy Masowej pozostanie w mocy tak, jakby takie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie/a nie było/y w niej zawarte.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja

9.1 Regulamin Imprezy Masowej podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany.

9.2 Wszelkie spory wynikające z Regulaminu Imprezy Masowej lub z nim związane będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Częstochowie.

 

Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom imprezy masowej:
• na budynkach kas przy bramach wejściowych na obiekt przeznaczonych dla uczestników imprezy masowej
• na stronie internetowej organizatora www.wlokniarz.com