Press Pack #LESCZE

Press Pack #GORCZE

Press Pack #CZEWRO

Press Pack #CZELUB

 

 

Zasady udzielania akredytacji prasowych oraz foto na meczach SE:
1) akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN) lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza,
2) wniosek o akredytację lub wypełniony elektroniczny formularz musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),
3) elektroniczny formularz będący wnioskiem akredytacyjnym musi zawierać wymagane pola: nazwa firmy wnioskodawcy, pełna nazwa redakcji, adres redakcji, telefon redakcji, e-mail redakcji, KRS, REGON, NIP, nr w rej. sądowym dzienników i czasopism, imię i nazwisko dziennikarza/fotografa, nr polisy w przypadku fotografa, pole wyboru: reporter lub fotoreporter, telefon i e- mail osoby kontaktowej w redakcji, data urodzenia dziennikarza/fotoreportera, nr dow. osobistego dziennikarza/fotoreportera, adres e-mail dziennikarza/fotoreportera, pole wyboru typ medium: dziennik, tygodnik, miesięcznik, radio, TV, Internet,
4) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów SE:
a) pełnych nazwa drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,
b) aktualnego logotypu SE,
c) aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym,
d) zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych, czapkach, itp.), które nie naruszają dobrego imienia SE oraz Klubów,
5) redakcje nie stosujące się do pkt. 3 nie otrzymają akredytacji bezpłatnej,
6) akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w pkt 3 i 4,,
7) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,
8) akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do
wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych,
9) akredytacja foto udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna – warunki odpłatności i zakres licencji w ramach udzielonej akredytacji ustala Klub w osobnym porozumieniu z wnioskodawcą,
10) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,
11) akredytacja może być niewydana lub cofnięta przez wydający Klub w każdym czasie bez podania przyczyny,
12) na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji,
13) akredytacja prasowa oraz foto może być odpłatna – warunki finansowe akredytacji określa Klub.
Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganych oznaczeń).

Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganych oznaczeń).

Wewnętrzne zasady udzielania akredytacji na sezon 2022:
1. Akredytacje prasowe na mecze ligowe i inne imprezy organizowane przez Włókniarz Częstochowa SA rozgrywane na obiekcie Arena Zielona-Energia.com przy ulicy Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie są przyznawane przez Biuro Prasowe Włókniarza Częstochowa SA na podstawie wniosków akredytacyjnych składanych wyłącznie przez system Accredito;
2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom itp.;
3. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego Redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane;
4. Fotoreporterzy ubiegający się o akredytacje oprócz wniosku akredytacyjnego muszą wysłać skan aktualnej polisy NNW;
5. Wnioski o akredytacje stałe należy składać najpóźniej do 1 kwietnia 2022 r. do godziny 22:00.
6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 22:00 na trzy dni przed datą zawodów (w przypadku rozgrywania meczu w niedzielę ostatnim dniem jest czwartek, natomiast w przypadku piątkowych spotkań ostatnim dniem jest wtorek).;
7. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski kompletne oraz poprawnie wypełnione i wysłane w wyznaczonym terminie. Wnioski, które zostaną wysłane po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
8. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji będzie wysłana poprzez system Accredito. W przypadku akredytacji jednorazowych informacja taka wysyłana będzie najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zawodów, a przypadku akredytacji stałych najpóźniej do 5 kwietnia 2022 r.;
9. Kamizelki dla fotoreporterów oraz dla telewizji będą wydawane w biurze prasowym zawodów w tych samych godzinach, co akredytacje jednorazowe oraz programy zawodów. Fotoreporterzy każdorazowo będą odpowiedzialni tylko za swoją kamizelkę FOTO/TV z odpowiednim numerem. Obowiązkiem fotoreporterów będzie złożenie dwóch podpisów – potwierdzających odbiór kamizelki oraz jej zwrot. W przypadku dopuszczenia się uchybień w tej kwestii, fotoreporter na kolejne zawody nie otrzyma kamizelki;
10. Bezpośrednio przed każdym meczem ligowym akredytacje stałe oraz jednorazowe będzie można odbierać w biurze prasowym (w godzinach jego funkcjonowania);
11. Regulamin dołączony do wniosków akredytacyjnych będzie w pełni respektowany przez klub Włókniarz Częstochowa SA;
12. Wszyscy zainteresowani wysyłając wypełniony wniosek akredytacyjny akceptują wszelkie regulaminy i zasady dotyczące akredytacji w klubie Włókniarz Częstochowa SA i zobowiązują się do ich przestrzegania;
13. Nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu regulaminów będzie skutkować odebraniem (zawieszeniem) akredytacji;
14. Włókniarz Częstochowa SA zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych zasad przyznawania akredytacji na zawody żużlowe w sezonie 2022.

Biuro Prasowe Włókniarz Częstochowa SA