REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA MECZE
ROZGRYWANE NA STADIONIE ARENA ZIELONA-ENERGIA.COM W SEZONIE 2021  

§1

Definicje Użyte w niniejszym regulaminie oznaczają odpowiednio: 

a) „Klub” – oznacza Stowarzyszenie CKM Włókniarz, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108228, NIP 5730022181, bezpośredni kontakt do Klubu: tel. [+48] 34 361 90 14, email: klub@wlokniarz.com, oficjalna strona: wlokniarz.com;
b) „Stadion” – oznacza stadion miejski Arena Zielona-Energia.com, znajdujący się w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127, na którym rozgrywane są mecze żużlowe drużyny Klubu;
c) „Siedziba Klubu” – oznacza budynek znajdujący się w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127;
d) „Mecz” – oznacza spotkanie żużlowe, w którym w roli gospodarza występuje pierwsza drużyna żużlowa Klubu, rozgrywane na Stadionie;
e) „System” – oznacza system sprzedaży elektronicznej karnetów oraz biletów na platformie internetowej eventim.pl;
f) „Runda Zasadnicza 2021” – oznacza 7 pierwszych kolejnych meczy rozgrywanych w roli gospodarza przez pierwszą drużynę Klubu na Stadionie w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej PGE Ekstraligi w sezonie żużlowym 2021, na podstawie Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski, przyjętego przez PZM;
g) „Użytkownik” – osoba zarejestrowana w systemie, posiadająca login i hasło do Systemu;
h) „Karnet” – oznacza bilet uprawniający do udziału w Meczach pierwszej drużyny żużlowej Klubu, rozgrywanych w roli gospodarza na Stadionie podczas rundy zasadniczej w sezonie 2021,
i) „Bilet” – uprawnia do jednorazowego udziału w wybranym wydarzeniu organizowanym przez Klub;
j) „Kupujący” – oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Karnetu;
k) „Nabywca Karnetu” – oznacza osobę, która nabyła Karnet na Rundę Zasadnicza w sezonie 2021;
l) „Nabywca Biletu” – oznacza osobę, która nabyła Bilet na wybrane wydarzenie organizowane przez Klub;
ł) „PZM” – oznacza Polski Związek Motorowy;
m) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży karnetów i biletów na mecze rozgrywane na stadionie Arena Zielona-Energia.com w sezonie żużlowym 2021;
n) „Ekstraliga” – oznacza najwyższą klasę rozgrywek żużlowych w Polsce, prowadzoną przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o.
o) „Dokument potwierdzający tożsamość” – oznacza dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy, adres zamieszkania;
p) „Strona Internetowa Klubu” – strona pod adresem www.wlokniarz.com .

§2 Postanowienia ogólne 

1. Sprzedaż Karnetów i Biletów prowadzona jest przez Klub na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Sprzedaż Biletów i Karnetów w Systemie prowadzi podmiot upoważniony przez organizatora, operator – Eventim.pl. Zakup Biletu lub Karnetu jest zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Klubem. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika za złożone zamówienie. Za chwilę zapłaty przyjmuje się zaksięgowanie wymaganej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Klubu, w Kasie Klubu lub w punkcie dystrybucji, wskazanym w oddzielnym komunikacie. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest:

a. Bilet/Karnet zakupiony za pośrednictwem Systemu wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia,
b. Bilet/Karnet zakupiony w punkcie dystrybucji, wskazanym w oddzielnym komunikacie.

3. Przez dokonanie zakupu Karnetu lub Biletu, Nabywca wyraża akceptację niniejszego Regulaminu. Nabywca akceptuje także treść następujących aktów prawnych:„Regulamin obiektu sportowego – stadionu Arena Częstochowa przy ul. Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie ”, „Regulamin imprez masowych organizowanych przez Włókniarz Częstochowa S.A. oraz Stowarzyszenie CKM Włókniarz” oraz „Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych”, które dostępne są:

a) w sekretariacie klubu – regulaminy,
b) przed każdą bramą wejściową na Stadion – regulaminy;
c) na stronie internetowej Klubu – www.wlokniarz.com;
d) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 – ustawa.

4. Klub prowadzi sprzedaż stacjonarną voucherów uprawniających do odbioru Karnetu od 22 grudnia 2020 r. Odbiór Karnetów do Voucherów odbywać się będzie we wskazanym przez Klub terminie w drodze osobnego komunikatu.

5. Klub prowadzi sprzedaż elektroniczną Karnetów przy użyciu Systemu Operatora. O terminach rozpoczęcia sprzedaży Biletów na poszczególne wydarzenia Klub będzie informował w drodze komunikatów, publikowanych na stronie internetowej Klubu.

6. Każdy kto dokona zakupu Karnetu lub Biletu bierze udział w wydarzeniu żużlowym na własną odpowiedzialność i posiada świadomość niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą sport żużlowy.

7. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.

8. Bilet/Karnet nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub skopiowany może zostać uznany za nieważny i nie podlega zwrotowi, ani wymianie.

9. Nabywca Biletu/Karnetu zobowiązany jest do posiadania dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazania go służbom Organizatora przed wejściem na Zawody. Brak okazania dokumentu tożsamości i/lub niezgodność danych na dokumencie skutkować może niewpuszczeniem na Zawody. Nabywca może być poproszony o okazanie dokumentu dzięki, któremu uzyskuje zniżkę. Brak takiego dokumentu oznacza, że Bilet/Karnet ze zniżką nie będzie upoważniał do wejścia na stadion.

10. Zakup Biletu/Karnetu łączy się z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika w relacjach zdjęciowych i filmowych z wydarzenia.

§3 Zasady sprzedaży Karnetów i Biletów

1. Karnet lub Bilet można zakupić w sekretariacie w siedzibie klubu oraz za pośrednictwem operatora – www.eventim.pl lub w punktach dystrybucji, określonych w odrębnym komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej Klubu.

2. Klub przekazuje do sprzedaży miejsca numerowane na Stadionie. Karnet/Bilet ma przypisane miejsce na stadionie wobec czego Nabywca zobowiązany jest zająć wskazane miejsce podczas meczu.

Numeracja miejsc na stadionie obowiązywać będzie wyłącznie, gdy przepisy ustaw lub rozporządzeń zezwolą na wpuszczenie na stadion liczby kibiców odpowiadającej 100% jego pojemności. W innym przypadku Nabywca Biletu lub Karnetu zobowiązany jest zająć miejsce wyznaczone przez Klub/Organizatora zawodów, z zachowaniem nakazów wynikających z  obowiązujących rozporządzeń epidemiologicznych. 

3. Miejsce w wybranym sektorze na Bilecie zakupionym w dzień meczu w kasach przystadionowych może być przydzielane automatycznie przez system sprzedaży.

4. Nabywca Biletu, który wybierze bilet w postaci kodu kreskowego wyświetlanego na urządzeniu mobilnym, musi zadbać o stan baterii urządzenia mobilnego pozwalający na przeprowadzenie kontroli Biletu przez cały czas trwania Zawodów.

5. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Biletu/Karnetu Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ceny oraz sektora, rzędu i miejsca na Stadionie na podstawie paragonu fiskalnego oraz wydruku blankietu będącego dodatkowym potwierdzeniem miejsca, na który został zakupiony Bilet.

6. Realizacja płatności w Systemie przebiega zgodnie z regulaminem Operatora Płatności. Przed złożeniem zamówienia w Systemie Użytkownik powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z formy płatności obsługiwanych przez Operatora Płatności. Zapłata w Systemie jest regulowana przez Użytkownika za pośrednictwem Operatora Płatności z własnego konta bankowego lub za pośrednictwem karty płatniczej/ kredytowej. Wykaz akceptowanych sposobów płatności przez Operatora Płatności znajduje się na stronie internetowej Operatora Płatności.

7. W celu dokonania zakupu internetowego Biletu lub Karnetu należy zarejestrować się w Systemie. Każdy zakup internetowy Biletu/Karnetu rejestrowany jest w Systemie. Kwota należności wynikająca z zamówienia w Systemie winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety i Karnety pozostają własnością Klub do momentu odnotowania płatności przez Klub. W przypadku braku wpłaty Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia w Systemie, transakcja zostanie anulowana, a miejsce będące przedmiotem nieopłaconego zamówienia zostanie włączone do ponownej sprzedaży.

8. Za pośrednictwem Systemu jednorazowo dokonać można zakupu maksymalnie 10 (dziesięciu) Karnetów/Biletów. Organizator może dokonać zmiany liczby Biletów/Karnetów możliwych do zakupu bez uprzedniej informacji.

9. Karnet obejmuje prawo do uczestnictwa w Meczach Rundy Zasadniczej sezonu żużlowego 2021 oraz turniejach indywidualnych i zawodach młodzieżowych, organizowanych przez Klub z ramienia Polskiego Związku Motorowego. Liczba Meczów objętych Karnetem może zostać zmieniona w drodze decyzji Zarządu Klubu. Klub jednak nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie liczby meczów rozgrywanych w ramach rundy zasadniczej w związku z wycofaniem się którejś z drużyn PGE Ekstraligi z pozostałej części rozgrywek; z tego tytułu Konsument nie ma prawa rościć wobec Klubu zwrotu środków finansowych czy rekompensaty.  

10. Karnet nie obejmuje Meczów fazy Play-Off, rozgrywanych po zakończeniu Rundy Zasadniczej 2021.

11. Karnet nie obejmuje innych niż określone w ust. 2 powyżej Meczów drużyny żużlowej Klubu, w tym w szczególności spotkań towarzyskich, chyba że Zarząd Klubu postanowi inaczej.

12. Karnet/Bilet normalny uprawnia do wstępu na Stadion i zajęcia wyznaczonego numerowanego miejsca w sektorze wskazanym na Karnecie/Bilecie, o ile numeracja miejsc na stadionie będzie obowiązywać.

13. Karnet/Bilet ulgowy uprawnia upoważnionego do ulgi do wstępu na Stadion i zajęcia wyznaczonego numerowanego miejsca w sektorach stadionu, o ile numeracja miejsc na stadionie będzie obowiązywać, za wyjątkiem sektora centralnego VIP i sektora Super VIP,.

14. Karnet/Bilet VIP uprawnia do wstępu i zajęcia wyznaczonego numerowanego miejsca w sektorze centralnym. 

15. Karnet Super VIP uprawnia do wstępu i zajęcia wyznaczonego numerowanego miejsca w sektorze SUPER VIP.

16. Dzieciom do 12. roku życia (urodzonym w 2009 roku lub później) przysługuje bezpłatny wstęp na zawody. Dzieci te zajmują miejsce siedzące wraz ze swoim opiekunem lub najbliższe wolne miejsce siedzące, nie zarezerwowane przez innego uczestnika wydarzenia.

17. Wstęp na sektor VIP oprócz posiadaczy Karnetu srebrnego mają dzieci do 7. roku życia zajmujące wyłącznie jedno wspólne miejsce siedzące wraz ze swoim opiekunem. 

18. Karnet drukowany jest w formie plastikowej karty. Karnet opatrzony jest niepowtarzalnym kodem kreskowym.

19. Karnety/Bilety numerowane opatrzone są danymi, dotyczącymi sektora, rzędu i miejsca.
Każda osoba zobowiązana jest zająć miejsce wyznaczone na Karnecie/Bilecie, w którego jest posiadaniu. 

20. Po wejściu Nabywcy Karnetu/Biletu na Stadion na Mecz objęty Karnetem/Biletem i odnotowaniu tego poprzez system kontroli wejść, Karnet/Bilet uważa się za wykorzystany na danym Meczu. Jeden Karnet/Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz w ramach Karnetu/Biletu. Bilet/Karnet wyposażony jest w indywidualny kod kreskowy i/lub technologię zbliżeniową, upoważniające do jednorazowego wejścia na Stadion w trakcie danych Zawodów. Po opuszczeniu Stadionu Użytkownik nie ma możliwości powrotu na Stadion korzystając z tego samego Biletu lub Karnetu.

21. Posiadacz karnetu Super Vip, zobowiązany jest do stawienia się wraz z karnetem w strefie opaskowania, mieszczącej się za Wieżą Sędziego, w pobliżu wejść do sektora Super VIP, w celu pobrania opaski, uprawniającej do wejścia do strefy Super VIP.

22. Karnet/Bilet ulgowy ważny jest wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającego tożsamość. Nabywca karnetu ulgowego przy wejściu na Stadion, oprócz ważnego Karnetu, zobowiązany jest okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość i potwierdzający uprawnienie do otrzymania ulgi.

23. Wstęp na Stadion dzieci do 12. roku życia możliwy jesy wyłącznie w towarzystwie opiekuna dziecka.

24. Organizator ma prawo anulowania w każdym czasie Biletu/Karnetu bez podania przyczyny. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za zakup Biletu/Karnetu w wysokości:

a) Bilet: 100% opłaty,
b) Karnet: proporcjonalnie do rozegranych spotkań będących przedmiotem Karnetu.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Systemu oraz błędy transakcji powstałe po stronie Operatora Płatności.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przełożenie Zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą, niezależnych od Organizatora. 

§5 Ceny Biletów i Karnetów w sezonie 2021

1. Ceny biletów i karnetów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny karnetów na sezon 2021 w ogólnej sprzedaży kształtują się następująco:

  • Karnet normalny – 210 zł;
  • Karnet ulgowy – 160 zł;
  • Karnet VIP – 290 zł;
  • Karnet Super VIP – 1400 zł. 

3. Ceny karnetów na sezon 2021 dla posiadaczy karnetów z sezonu 2020 (którzy nie otrzymali zwrotu rekompensaty za dwa nieodbyte w sezonie 2020 mecze rundy zasadniczej) i osób, które przekształciły w sezonie 2020 karnet na cegiełkę na działalność klubu, kształtują się następująco:

  • Karnet normalny – 140 zł;
  • Karnet ulgowy – 110 zł;
  • Karnet VIP  – 220 zł;
  • Karnet Super VIP – 1000 zł.

Aby zakupić Karnet ze zniżką należy użyć unikalnego, niepowtarzalnego kodu, zamieszczonego na karnecie z sezonu 2020.

4. Ceny biletów w sezonie 2021 zostaną opublikowane w drodze osobnych komunikatów, publikowanych na stronie internetowej klubu www.wlokniarz.com. Klub zastrzega sobie prawo regulowania cen biletów w zależności od organizowanego wydarzenia.

§5 Ograniczenia w zakresie nabycia i sprzedaży Karnetów 

1. Nabywca nie jest uprawniony do odsprzedaży Karnetu/Biletu innej osobie. Zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń osoba dokonująca odsprzedaży Karnetu/Biletu powyżej jego ceny nominalnej lub osoba nabywająca Karnet/Bilet w celu ich odsprzedaży z zyskiem podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Osoby, które nie ukończyły 12 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

3. Klub nie sprzedaje Karnetu/Biletu oraz odmawia wstępu na Stadion osobom:

a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji lub zakaz klubowy nałożony przez Klub;

c) co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.

4. Klub zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Biletu/Karnetu bez podania przyczyny. 

§6 Zwrot i udostępnienie Karnetów lub Biletu

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Nabywcy Karnetu nie przysługuje prawo do zwrotu Karnetu ani ceny za niewykorzystany Karnet z przyczyn leżących po stronie Nabywcy Karnetu.

2. Nabywcy Karnetu/Biletu nie przysługuje prawo zwrotu Karnetu/Biletu. Zwrot Karnetu/Biletu możliwy jest wyłącznie w związku z odwołaniem zawodów, organizowanych przez Klub, po ogłoszeniu przez Klub informacji dotyczącej schematu zwrotów. 

3. Nabywcy nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestniczenia w Meczu objętym Karnetem/Biletem, w szczególności gdy nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę Karnetu/Biletu regulaminów, przepisów prawa powszechnego i aktów prawa miejscowego, w tym z powodu sytuacji określonych w §5 ust. 3 Regulaminu.

§7 Rabaty i zniżki 

1. Karnet dostępny będzie w cenach określonych w §4 niniejszego Regulaminu, w szczególności z ulgami określonymi zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Karnet i Bilet ulgowy:

– dla wszystkich osób uczących się, które w momencie zakupu Karnetu posiadają ważną legitymację (szkolną lub studencką) i nie ukończyły 25 lat (osoby urodzone w 1996 r. i później);

– dla wszystkich osób, które ukończyły 65. rok życia, za okazaniem dowodu tożsamości (osoby urodzone w 1956 r. i wcześniej).

b) wstęp wolny:

– dzieci, które w sezonie 2021 nie ukończyły 12 lat (osoby urodzone w 2009 roku i później). Wejście możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która jest Nabywcą Karnetu lub Biletu.

2. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wyłącznie poruszające się na wózkach inwalidzkich, uprawnione są do bezpłatnego wstępu na stadion Arena Zielona-Energia.com na zawody, o których mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu, wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności. Wejście na stadion dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie możliwe wyłącznie bramą główną, za okazaniem odpowiedniej wejściówki, wydanej przed zawodami przez Klub.

§8 Dane osobowe 

1. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z uwgzlędnieniem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych.

2. Wysyłanie informacji handlowej przez Włókniarza Częstochowa w drodze korespondencji elektronicznej odbywa się wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu przez zainteresowanego zgody pisemnej.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów 

1. Nabywca Karnetu/Biletu posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą Karnetu a Klubem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Nabywca Karnetu/Biletu posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między takim Nabywcą Karnetu a Klubem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.wlokniarz.com. 

2. Aktualny Regulamin oraz ewentualne zmiany do Regulaminu dostępne są bezpłatnie w Siedzibie Klubu (ul. Olsztyńska 123/127, 42-200 Częstochowa) oraz na stronie www.wlokniarz.com. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie publikował na powyżej wskazanej oficjalnej stronie internetowej Klubu. Wszelkie zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Nabywcy Karnetu/Biletu.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować zgodnie z polskim prawem.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy/Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

7. 1. Zgodnie z zapisami ustawy o z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504) Organizator ma prawo do identyfikacji osób biorących udział w imprezie.