REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO ARENA CZĘSTOCHOWA
z dnia 18.06.2020 roku

§ 1

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Miejskiego Arena Częstochowa przy ulicy Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie, zwanego dalej Obiektem.
2. Wejście na obiekt oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących, zawartych w Regulaminie Obiektu, a w przypadku organizowanych na terenie obiektu imprez masowych zastosowanie mają przepisy Regulaminu imprez masowych, organizowanych przez Włókniarz Częstochowa S.A. i Stowarzyszenie CKM Włókniarz z dnia 18.06.2020 r.
3. Zarządcą obiektu Stadionu Miejskiego Arena Częstochowa jest Włókniarz Częstochowa S.A. Zarządcą giełdy towarowej organizowanej na terenie obiektu jest Stowarzyszenie CKM Włókniarz.

§ 2

1. Obiekt służy do przeprowadzenia rozgrywek żużlowych, w oparciu o przepisy Polskiego Związku Motorowego oraz PGE Ekstraligi Żużlowej, a także do przeprowadzania treningów szkoleniowych.
2. Na terenie obiektu w wyznaczone niedziele odbywa się giełda towarowa, której zarządcą jest Stowarzyszenie CKM Włókniarz.
2. Obiekt nie jest powszechnie dostępny.
3. Wstęp na teren obiekt poza czasem trwania imprez i giełd handlowych jest surowo wzbroniony.
4. Umowy zawierane w przedmiocie użyczenia obiektu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1. Podczas imprez organizowanych przez Włókniarz Częstochowa S.A. oraz Stowarzyszenie CKM Włókniarz przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą wyłącznie osoby uprawnione do przebywania na obiekcie sportowym, posiadające przy sobie w przypadku organizowanych na terenie stadionu imprez ważny bilet, karnet, identyfikator lub inny dokument wydany przez organizatora lub poza terminami imprez upoważnione przez zarządcę stadionu – Włókniarz Częstochowa S.A. lub zarządcę giełdy towarowej Stowarzyszenie CKM Włókniarz.
2. Uczestnik imprezy organizowanej na obiekcie ma obowiązek w czasie jej trwania stosować się do zarządzeń służb porządkowych, służb informacyjnych oraz komunikatów organizatora imprez, wygłaszanych przez spikera lub organizatora wydarzeń.
3. Do pozostałych imprez organizowanych na obiekcie, w tym imprez inne niż imprezy masowe, w zakresie bezpieczeństwa, zasad przebywania na stadionie, zakazów, zasad zachowania się na stadionie i odpowiedzialności mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Do imprez masowych organizowanych na terenie obiektu mają zastosowanie przepisy Regulaminu imprez masowych, organizowanych przez Włókniarz Częstochowa S.A. i Stowarzyszenie CKM Włókniarz z dnia 18.06.2020 r.
4. Dla meczów z udziałem publiczności mają zastosowanie powszechne przepisy państwowe dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii.

§ 4

1. Wszelka numeracja miejsc na terenie obiektu traci ważność. Organizator lub zarządca obiektu ma prawo wyznaczyć miejsce siedzące lub stojące widzowi, a widz zobowiązany jest podporządkować się pod zalecenie organizatora lub zarządcy obiektu. Widz nie ma prawa zająć miejsca wyłączonego z możliwości ich zajmowania przez kibiców.
2. Organizator lub zarządca obiektu wyznacza możliwe do zajęcia miejsca siedzące, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące odległości pomiędzy siedzeniami. Nie zastosowanie się do zaleceń zajmowania wyznaczonych miejsc skutkować będzie upomnieniem, a w razie dalszego niestosowania się do zaleceń usunięciem widza z terenu obiektu. Organizator oznacza miejsca dostępne do zajęcia przez Kibica poprzez oznaczenie miejsca naklejką zawierającą komunikat „Tu możesz usiąść”. Organizator udostępni widowni co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie. Obowiązek zajmowania co czwartego miejsca, w rzędach naprzemiennie nie dotyczy osób uczestniczących w wydarzeniach z dzieckiem do 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebnie kształcenia specjalnego lub z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Osoby, których nie dotyczy nakaz zajmowania co czwartego miejsca, w rzędach naprzemiennie proszone są o zajmowanie skrajnych, zewnętrznych miejsc w rzędach w danych sektorach.
3. Na teren obiektu i trybun podczas imprez organizowanych przez organizatora lub zarządcę obiektu, obowiązuje zakaz wnoszenia bagażu podręcznego. Organizator lub zarządca obiektu nie udostępni depozytu, służącego pozostawieniu bagażu na czas trwania imprezy.
4. Bramy stadionu Arena Częstochowa otwierane będą najwcześniej 120 minut przed planowanym rozpoczęciem imprezy, jednakże organizatorowi lub zarządcy obiektu przysługuje prawo zmiany czasu otwarcia bram stadionu.
5. Organizator lub zarządca obiektu wyznacza strefy wejścia na stadion, odpowiadające wejściom na konkretne sektory stadionu. Widzowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń dotyczących wejść na stadion.
6. Przed wejściem na stadion na teren imprezy obowiązuje nakaz zdezynfekowania rąk i obowiązek posiadania maseczki ochronnej.
7. Kibic/widz zobowiązany jest do posiadania i użycia maseczki ochronnej przy wejściu na stadion do czasu zajęcia miejsca oraz podczas poruszania się po obiekcie i podczas wszelkich sytuacji, w których nie spełniony zostanie wymagany dystans od innych osób.
8. Na terenie obiektu obowiązuje absolutny zakaz gromadzenia się, w szczególności w sektorach i innych strefach, a także w ciągach komunikacyjnych. Organizator lub zarządca obiektu ma prawo zarządzania poszczególnymi przestrzeniami. Zakaz gromadzenia się kibiców/widzów obowiązuje również przed obiektem i w jego obrębie, w szczególności nakazane jest zachowanie 2 metrowego dystansu podczas wejść i kontroli przy wejściach na obiekt.

§ 5

1. Osoby obecne na terenie obiektu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych oraz innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
2. Osoby obecne na terenie obiektu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu obiektu lub meczu (w tym wyników, statystyki, informacji lub innych danych dotyczących meczu). Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki ze Stadionu lub z imprez w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach, bez uprzedniej zgody organizatora lub zarządcy obiektu lub wymaganej do tego umowy.

§ 6

Bezwzględnie każda osoba wchodząca na teren obiektu świadomie i bezwarunkowo akceptuje przyjęcie ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez organizatora lub zarządcę obiektu, a także podczas treningów, odwiedzin, korzystania z giełdy towarowej i innych czynności związanych z obecnością na terenie obiektu. Osoba wchodząca na teren obiektu zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora lub zarządcy obiektu.

§ 7

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie – będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.
2. Organizator zastrzega sobie wszelkie pozostałe prawa do wykorzystania środków prawnych wedle własnego uznania, a także zastosowania zakazu klubowego obowiązującego na wydarzenia organizowane przez organizatora lub zarządcę obiektu.
3. Poniesione szkody uczestnik imprezy organizowanej na obiekcie jest zobowiązany zgłosić przedstawicielowi organizatora, niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 minut po zakończeniu imprezy (meczu).
4. Włókniarz Częstochowa S.A. i Stowarzyszenie CKM Włókniarz zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie obiektu szkody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu obiektu przez służby porządkowe lub służby informacyjne każdej osoby nie stosującej się do powyższego regulaminu.
6. Każda osoba obecna na terenie obiektu ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań na terenie obiektu.
7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wlokniarz.com i obowiązuje od dnia jego opublikowania. Regulamin dostępny jest również w sekretariacie klubu oraz przy wejściach na obiekt.