Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Włókniarz Częstochowa Spółka Akcyjna z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127 (dalej “Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1978) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Olsztyńskiej 123/127, 42-202 Częstochowa w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

30 września 2020 roku