Rusza proces akredytacyjny na sezon 2016

Biuro prasowe Eko-Dir Włókniarza Częstochowa informuje, iż rusza właśnie proces akredytacyjny na sezon 2016. Wypełnione wnioski należy wysłać na adres e-mail: media@wlokniarz.com do 1 kwietnia 2016 roku do godziny 20:00. Szczegółowe informacje dotyczące procesu akredytacyjnego dostępne są poniżej.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Rozgrywek DM I Ligi:

 • Akredytacje prasowe

Zasady udzielania akredytacji dziennikarskich oraz foto na meczach:

 1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN).
 2. Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu).
 3. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach pełnych nazw drużyn i lig wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych.
 4. Akredytacja będzie cofnięta, także na wniosek GKSŻ, w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytacje zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej, przy czym klub może zawnioskować do GKSŻ o udzielenia akredytacji osobie niepełnoletniej.
 6. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.
 7. Każdy klub dostarcza przed pierwszą rundą rozgrywek do GKSŻ listę akredytowanych dziennikarzy i fotoreporterów zawierającą adres e-mail dziennikarza lub fotoreportera.

Przepisy dotyczące fotoreporterów:

 1. Fotoreporterzy i prasa muszą opuścić park maszyn przed zawodami na 30 minut przed godziną ich rozpoczęcia.
 2. Klub ma prawo wydać zgodę na przebywanie w wyznaczonych strefach na płycie wewnątrz toru podczas zawodów maksymalnie ośmiu fotoreporterom. W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie dwie osoby spośród fotoreporterów lub ekipy reporterskiej telewizji klubowej.
 3. Podczas przerw technicznych podczas zawodów fotoreporterzy celem zmiany lokalizacji na stadionie mają prawo przechodzić wzdłuż bandy przez wyjazd z parku maszyn.
 4. Fotoreporterzy i prasa mają wstęp do parku maszyn po zawodach od momentu wydania zgody na zwolnienie motocykli przez sędziego zawodów lub komisarza technicznego.

Wewnętrzne zasady udzielania akredytacji prasowych:

 1. Akredytacje prasowe na mecze ligowe i inne imprezy organizowane przez Eko-Dir Włókniarz Częstochowa rozgrywane na obiekcie SGP Arena Częstochowa przy ulicy Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie są przyznawane przez Eko-Dir Włókniarz Częstochowa na podstawie wniosków akredytacyjnych;
 2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom, itp.;
 3. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego Redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane;
 4. Wnioski o całoroczną akredytację na sezon 2016 należy składać do dnia 01.04.2016 r. do godziny 20:00, wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, który ubiega się o całoroczną akredytację (zdjęcie wyraźnie przedstawiające twarz dziennikarza, minimalna rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić 640×480 px). Kompletny wniosek wraz z załączonym zdjęciem należy wysłać na adres e-mail: media@wlokniarz.com;
 5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 19.00 na trzy dni przed datą zawodów (w przypadku rozgrywania meczu w niedzielę ostatnim dniem jest czwartek);
 6. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski kompletne oraz poprawnie wypełnione i wysłane w wyznaczonym terminie. Wnioski, które zostaną wysłane po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 7. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji będzie wysłana na adres e-mail dziennikarza podany we wniosku akredytacyjnym. W przypadku akredytacji stałych decyzja będzie wysłana do 6 kwietnia, natomiast w przypadku akredytacji jednorazowych, informacja taka wysyłana będzie najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zawodów;
 8. Kamizelki dla fotoreporterów oraz dla telewizji będą wydawane w biurze prasowym zawodów w tych samych godzinach, co akredytacje jednorazowe oraz programy zawodów. Fotoreporterzy każdorazowo będą odpowiedzialni tylko za swoją kamizelkę FOTO/TV z odpowiednim numerem;
 9. Obowiązkiem fotoreporterów będzie złożenie dwóch podpisów – potwierdzających odbiór kamizelki oraz jej zwrot. W przypadku dopuszczenia się uchybień w tej kwestii, fotoreporter na kolejne zawody nie otrzyma kamizelki;
 10. O sposobach przedsezonowego odebrania akredytacji stałych klub poinformuje w oddzielnym komunikacie. Bezpośrednio przed każdym meczem ligowym akredytacje stałe i jednorazowe będzie można odbierać w biurze prasowym (w godzinach jego funkcjonowania);
 11. Regulamin dołączony do wniosków akredytacyjnych będzie w pełni respektowany przez klub Eko-Dir Włókniarz Częstochowa;
 12. Wszyscy zainteresowani wysyłając wypełniony wniosek akredytacyjny akceptują wszelkie regulaminy i zasady dotyczące akredytacji w klubie Eko-Dir Włókniarz Częstochowa i zobowiązują się do ich przestrzegania;
 13. Nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu regulaminów będzie skutkować odebraniem (zawieszeniem) akredytacji;
 14. Eko-Dir Włókniarz Częstochowa zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych zasad przyznawania akredytacji na zawody żużlowe w sezonie 2016.

Wniosek akredytacyjny – format *doc
Wniosek akredytacyjny – format *pdf

Biuro prasowe Eko-Dir Włókniarza Częstochowa