FreshMail.pl

Zasady udzielania akredytacji prasowych oraz foto na meczach SE:
1) akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN),
2) wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu),
3) podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów SE:
a) pełnych nazwa drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,
b) aktualnego logotypu SE,
c) aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym,
d) zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych, czapkach, itp.),
4) redakcje nie stosujące się do pkt. 3 nie otrzymają akredytacji bezpłatnej,
5) akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania o którym mowa w pkt 3,
6) akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej,
7) akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych,
8) akredytacja foto udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna – warunki odpłatności i zakres licencji w ramach udzielonej akredytacji ustala Klub w osobnym porozumieniu z wnioskodawcą,
9) osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,
10) akredytacja może być niewydana lub cofnięta przez wydający Klub w każdym czasie bez podania przyczyny,
11) na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji,
12) akredytacja prasowa oraz foto może być odpłatna – warunki finansowe akredytacji określa Klub.
Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganych oznaczeń).

Wewnętrzne zasady udzielania akredytacji na sezon 2017:
1. Akredytacje prasowe na mecze ligowe i inne imprezy organizowane przez Włókniarz Częstochowa SA rozgrywane na obiekcie SGP Arena Częstochowa przy ulicy Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie są przyznawane przez Biuro Prasowe Włókniarza Częstochowa SA na podstawie wniosków akredytacyjnych;
2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom itp.;
3. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego Redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane;
4. Wnioski o całoroczną akredytację na sezon 2017 należy składać do dnia 7.04.2017 roku do godziny 22:00, wraz ze zdjęciem dziennikarza/fotoreportera, który ubiega się o całoroczną akredytację (zdjęcie wyraźnie przedstawiające twarz dziennikarza, minimalna rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić 640×480 px). Kompletny wniosek wraz z załączonym zdjęciem należy wysłać na adres mailowy: media@wlokniarz.com;
5. Fotoreporterzy ubiegający się o akredytacje stałą lub jednorazową oprócz wniosku akredytacyjnego muszą wysłać skan aktualnej polisy NNW;
6. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 22:00 na trzy dni przed datą zawodów (w przypadku rozgrywania meczu w niedzielę ostatnim dniem jest czwartek);
7. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski kompletne oraz poprawnie wypełnione i wysłane w wyznaczonym terminie. Wnioski, które zostaną wysłane po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
8. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji będzie wysłana na adres e-mail dziennikarza podany we wniosku akredytacyjnym. W przypadku akredytacji stałych decyzja będzie wysłana do 11 kwietnia 2017 roku, natomiast w przypadku akredytacji jednorazowych, informacja taka wysyłana będzie najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zawodów;
9. Kamizelki dla fotoreporterów oraz dla telewizji będą wydawane w biurze prasowym zawodów w tych samych godzinach, co akredytacje jednorazowe oraz programy zawodów. Fotoreporterzy każdorazowo będą odpowiedzialni tylko za swoją kamizelkę FOTO/TV z odpowiednim numerem. Obowiązkiem fotoreporterów będzie złożenie dwóch podpisów – potwierdzających odbiór kamizelki oraz jej zwrot. W przypadku dopuszczenia się uchybień w tej kwestii, fotoreporter na kolejne zawody nie otrzyma kamizelki;
10. O sposobach przedsezonowego odebrania akredytacji stałych klub poinformuje w oddzielnym komunikacie. Bezpośrednio przed każdym meczem ligowym akredytacje stałe i jednorazowe będzie można odbierać w biurze prasowym (w godzinach jego funkcjonowania);
11. Regulamin dołączony do wniosków akredytacyjnych będzie w pełni respektowany przez klub Włókniarz Częstochowa SA;
12. Wszyscy zainteresowani wysyłając wypełniony wniosek akredytacyjny akceptują wszelkie regulaminy i zasady dotyczące akredytacji w klubie Włókniarz Częstochowa SA i zobowiązują się do ich przestrzegania;
13. Nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu regulaminów będzie skutkować odebraniem (zawieszeniem) akredytacji;
14. Włókniarz Częstochowa SA zastrzega sobie prawo do zmiany wewnętrznych zasad przyznawania akredytacji na zawody żużlowe w sezonie 2017.

Wniosek akredytacyjny do ściągnięcia

Biuro Prasowe Włókniarz Częstochowa SA

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisz mnie na listę
(W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji)

FreshMail.pl